Vedtægter

§ 1 Navn

Ungdomsforeningens navn er Joffi Danmark

§ 2 Grundlag

 

Stk 1.
Joffi Danmark er stiftet som en ungdomsforening tilknyttet landsforeningen Ordet og Israel og er som sådan Ordet & Israels ungdomsarbejde på landsplan.

 

Stk. 2

Joffi Danmark er forpligtet på samme grundlag som Ordet & Israel i øvrigt og bygger derfor sit arbejde på

De bibelske skrifter som Guds inspirerede og troværdige ord og som den eneste kilde og norm kristen tro, liv og lære.
Den danske evangelisk-lutherske folkekirkes bekendelsesskrifter.
Stk. 3

Joffi Danmark er en apartipolitisk ungdomsforening

 

§ 3 Formål

 

Joffi Danmark har fire formål:

- at jøder må se Jesus som Messias

- at unge kristne må få indsigt i Bibelen og dens syn på Jesus Kristus og Israel som Guds folk.

- at støtte socialt-/diakonalt arbejde i Israel

- at fremme forståelsen for det jødiske folks og staten Israels ret til eksistens og modarbejde antisemitisme

§ 4 Aktiviteter

 

Stk. 1

Joffi Danmark ønsker at virkeliggøre ungdomsforeningens formål gennem forskellige aktiviteter for unge danskere i fortrinsvis Israel og Danmark, og at være et åbent fællesskab for unge.

 På landsplan sker dette blandt andet gennem forskellig mødevirksomhed ved ansatte og frivillige i kirkeligt ungdomsarbejde, gennem afholdelse af landsdækkende stævner, afholdelse af kortere kurser og undervisning i Israel og Danmark og udsendelse af blad.

På lokalplan sker dette gennem støtte til etablering og videreudvikling af lokale Joffinetværksgrupper tilknyttet Joffi Danmark.

 

Stk. 2

Samarbejdet mellem Ordet & Israel og Joffi Danmark baseres på en samarbejdsaftale godkendt af bestyrelserne for Ordet & Israel og Joffi Danmark.

 

§ 5 Medlemmer

 

Medlemmer af Joffi Danmark er enhver, der går ind for ungdomsforeningens formål, er under 30 år og som har betalt det fastsatte kontingent. Medlemskab i Joffi Danmark er samtidigt medlemskab i Ordet og Israel.

 

§ 6 Generalforsamling

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er ungdomsforeningens øverste myndighed.
Bestyrelsen i Joffi Danmark indkalder hvert år til ordinær generalforsamling, hvor der aflægges beretning samt fremlægges regnskab. 
På generalforsamlingen vælges 5-7 personer til bestyrelsen for en 2-årig periode samt, ved et selvstændigt valg, 1 suppleant for en 1-årig periode. Er der ingen suppleanter der stiller op kan generalforsamlingen give bestyrelsen bemyndigelse til at være selvsupplerende. Desuden vælges 2 revisorer til revision af de lokale netværksgruppers regnskaber.

 

Stk. 2

Dagsordenen på generalforsamlingen skal mindst indeholde flg. punkter:

Valg af dirigent
Joffi bestyrelsens beretning
Regnskabsaflæggelse
Fremlæggelse af foreløbigt budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant 
Eventuelt
Stk. 3

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der har betalt kontingent. Beslutninger træffes med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager, i så fald vælges stemmetællere. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg benyttes følgende procedure:

For at blive valgt skal kandidaten have over 50 procent af alle stemmer. Fører første valgrunde ikke til valg på alle pladser, foretages en ny valgrunde mellem de kandidater, der fik flest stemmer men som ikke opnåede valg ved første valgrunde, dog således at der i anden valgrunde kun opstilles en kandidat mere, end der er pladser til. Har der ved to valgrunder været stemmelighed, foretages der en lodtrækning mellem kandidater med lige mange stemmer.
Stk. 4

Opstillingsberettiget er ethvert medlem af ungdomsforeningen, der har bekræftet sit kandidatur, der forpligter sig til at være loyal over for ungdomsforeningens grundlag og formål og samtidig er anbefalet af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer (over 18 år) af ungdomsforeningen. Kandidaturet skal være indsendt til ungdomsforeningen, senest en uge inden generalforsamling.

 

Stk. 5

Generalforsamlingen indvarsles ved annoncering i Ordet & Israels blad og på www.joffi.dk.

 

Forslag, der ønskes behandlet, samt forslag til kandidater til bestyrelsen, skal indsendes til ungdomsforeningen senest en uge inden generalforsamlingen.

 

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller indkaldes, når mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det og indsender forslag til dagsordenen.

 

Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel.

 

Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for sager, der er på dagsordenen

§ 7 Bestyrelsen

Stk 1.  Ungdomsforeningen ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 6-8 personer. Hovedparten, dvs. 5-7 medlemmer, vælges af de stemmeberettigede medlemmer på generelforsamlingen for en 2-årig periode. Ordet & Israels bestyrelse udpeger derudover 1 person, der indgår på lige fod med de andre bestyrelsesmedlemmer i Joffi Danmarks bestyrelse. På den årlige generalforsamling vælges tillige 1 suppleant for en 1-årig periode, som er på valg igen ved næste generalforsamling.

 

Stk. 2.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær efter enhver ordinær generalforsamling.

 

Stk. 3.  Bestyrelsen repræsenterer ungdomsforeningen i ethvert forhold, men den er berettiget til at give én eller flere fuldmagt til at repræsentere ungdomsforeningen. Dette må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen.

 

Stk. 4. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for de af ungdomsforeningen pådragne forpligtigelser, for hvilke alene formuen hæfter.

 

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes med simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 6. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes mindst 3 gange om året. Bestyrelsen skal indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer.

 

Stk. 8.  Bestyrelsens opgaver er at støtte ungdomsforeningens formål, samt fremme dette, indkalde og afholde generalforsamling.

 

Stk. 9. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres der protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 10.  Ansatte forpligtes ligesom bestyrelsesmedlemmerne på ungdomsforeningens grundlag og formål. Ungdomsforeningens daglige ledelse varetages af Joffi Danmarks ungdomssekretær og eventuelle andre ansatte i forening.

 

Stk. 11. Bestyrelsen udpeger et medlem af Joffi-bestyrelsen til Ordet og Israels bestyrelse for en toårig periode. Fratræder medlemmet Joffi-bestyrelsen i løbet af perioden fratrædes pladsen i Ordet og Israels bestyrelse også. Genvalg kan finde sted.
Vi er opmærksomme på habilitetsproblematikker.

§ 8 Tegningsret

 

Ungdomsforeningen tegnes af formand og næstformand i forening, eller en af disse i forening med en af Joffis ansatte.

§ 9 Ændringer i vedtægter og grundlag

Ændringer i vedtægter og grundlaget kan foretages med 3/4 af de afgivne stemmer på en generalforsamling. §1, §2 og §9 kan kun ændres på to, på hinanden følgende generalforsamlinger. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning

Ungdomsforeningen kan kun opløses med 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 5 måneders mellemrum.